Przedawnienie alimentów

Przedawnienie to instytucja prawna, z którą wiąże się niemożliwość dochodzenia roszczeń. Jeśli nastąpi to zasadniczo wierzyciel nie ma możliwości odzyskania należności, nawet jeśli z jego punktu widzenia to krzywdzące i niesprawiedliwe. Smutne to, prawda?

Jest w tym jednak pewna logika i mądrość. Chociaż przeważnie do wierzycieli „pokrzywdzonych” tą instytucją argumenty oparte na efektywności prawa i tak nie przemawiają. Ich odczucie jest jednoznaczne- dłużnikowi po prostu może się upiec.

A jak jest z alimentami?

Alimenty również ulegają przedawnieniu. Co do zasady następuje to w terminie 3 lat od momentu, w którym stały się wymagalne. Wymagalne zaś są z chwilą, w której wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia.

Nie oznacza to jednak, iż po upływie owych 3 lat nie będzie można należnych alimentów dochodzić. Trzyletni termin przedawnienia może bowiem zostać przerwany, bądź też w ogóle się nie rozpocząć.

Co oznacza przerwanie biegu przedawnienia? Termin zaczyna biec, ale określona czynność go przerywa. Po jej dokonaniu termin przedawnienia biegnie od nowa.

Zgodnie z art. 123 § 1 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

W razie przerwania przedawnienia przez jedną z ww. czynności przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki dane postępowanie nie zostanie zakończone.

Komornik jest organem powołanym do egzekwowania roszczeń alimentacyjnych, dlatego też wniesienie wniosku o egzekucję komorniczą, jako czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, będzie powodowało przerwanie okresu przedawnienia.

Obowiązkiem komornika jest ponawianie czynności egzekucyjnych w stosunku do nieopłaconych alimentów, dlatego też alimenty takie nie ulegną przedawnieniu.

Inna droga? Zawieszenie biegu terminu przedawnienia, bądź jego „nie ruszenie” (mam na myśli nie rozpoczęcie biegu terminu).
Co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom przez czas trwania władzy rodzicielskiej (zasada ta dotyczy też ograniczonej władzy rodzicielskiej), bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Oznacza to, iż jeśli obydwoje rodzice mają pełnię lub ograniczoną władzę rodzicielską, to przez czas jej trwania bieg terminu przedawnienia związany z roszczeniami alimentacyjnymi nie rozpoczyna się. Z przepisów wynika, iż co do zasady dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do pełnoletniości. Stąd w opisanej sytuacji bieg terminu przedawnienia roszczeń alimentacyjnych rozpocznie się dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat.

Wniosek z tego taki, że nie takie to prawo niesprawiedliwe… Warto liczyć terminy i działać! W prawie, jak w innych dziedzinach, warto być aktywnym.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.