Wartość przedmiotu sporu w sprawach o alimenty.

Pisząc pozew o alimenty musimy pamiętać o wskazaniu wartości przedmiotu sporu. Jest to kwota, którą dochodzimy od przeciwnika przed sądem.

Wartość przedmiotu sporu uzależniona jest od tego za jaki okres żądamy alimentów. Jeśli dochodzimy takowych na przyszłość, to zastosowanie znajdzie art. 22 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim, w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

Co to oznacza?
Alimenty należą do świadczeń powtarzających się. Składając pozew o ich zasądzenie na przyszłość, dochodzimy tak naprawdę świadczenia na czas nieokreślony.
Wartością przedmiotu sporu będzie więc ich suma za okres 12 miesięcy.

Dla przykładu, jeśli dochodzimy kwoty 1.200 zł miesięcznie, to wartość przedmiotu sporu wyniesie 12x 1.200 zł, czyli 14.400 zł I taka kwotę należy wpisać w pozwie.

Inaczej należy określić wartość przedmiotu sporu w odniesieniu do alimentów zaległych. W tym wypadku wartością przedmiotu sporu będzie cała należna kwota, jednak bez odsetek, pożytków i kosztów z nimi związanych.

Jeśli więc zobowiązany zalega z alimentami – i zaległość po zsumowaniu wynosi 6.000 zł, to taka też będzie wartość przedmiotu sporu. Oczywiście w pozwie należy domagać się tej kwoty wraz z należnymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

Można też dokonać tzw. kapitalizacji odsetek. Polega ona na doliczeniu zaległych odsetek do wartości przedmiotu sporu. Od sumy tych kwot żąda się odsetek od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Przykładowo: wartość przedmiotu sporu wynosi 6.000 zł, suma zaległych odsetek od tej kwoty to 340 zł, to od kwoty 6.340 zł możemy żądać zaległych odsetek od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie jest wyrażona w pełnych złotych, to zaokrąglamy ją w górę do pełnych złotych.

Na podstawie wartości przedmiotu sporu wyliczana jest opłata stosunkowa od pozwu. Wniesienie pozwu o alimenty podlega takiej właśnie opłacie Brak wskazania wartości przedmiotu sporu w pozwie to brak formalny, do którego uzupełnienia strona zostanie wezwana przez sąd.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.