Ustalenie wartości i składu majątku wspólnego.

Dzielący się majątkiem przeważnie wiedzą, co wchodzi w jego skład. Doskonale znają kwoty zgromadzone na kontach, znają wartość aut, mieszkania, roweru. Pieczołowicie liczą wszelkie dobra – od łyżeczek począwszy, a skończywszy na rzeczach większych, typu: dom, samochód, działka, samolot, czołg (tak, nawet czołgami dzielą się niektórzy).

Znajomość składników majątku i określenie ich wartości jest kluczowe z punktu widzenia jego podziału. Dlatego warto szczegółowo określić przedmioty podlegające podziałowi.

Zasadą jest, iż wartość składników majątku ustala sąd według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy. Tylko w wypadkach, gdy jeden z małżonków celowo wyzbywa się przedmiotów należących do majątku wspólnego przed ustaniem wspólności, przedmioty te lub ich równowartość podlegają rozliczeniu przy podziale.

Sąd ustala skład na podstawie wszelkich podsuniętych mu dowodów. Nie działa jednak z urzędu, a jedynie zwraca uwagę stronom na potrzebę wskazania całego majątku, podlegającego podziałowi.

Podział majątku nie obejmuje podziału długów– sąd więc ani ich nie ustala, ani nie orzeka o ich spłacie.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.