Wniosek o podział majątku wspólnego i ustalenie nierównych udziałów przed rozwodem.

Oto Pytanie od Czytelniczki bloga:

Jestem w trakcie rozwodu, który trwa od dwóch lat. Mamy dwa mieszkania. W jednym mieszkam ja, drugie zajął mój mąż. Kilka miesięcy mieszkanie stało puste, ponieważ mąż nie wyrażał zgody na wynajem. W tym okresie było nieopłacane, ponieważ nie było mnie stać na opłacanie dwóch mieszkań, a mąż nie płacił za nic. W międzyczasie męża zwolniono z pracy. Ja pracuję, więc jeśli dojdzie do egzekucji zadłużenia to komornik zajmie moje konto. Jakie mam możliwości odzyskania w połowie tych należności skoro nie mamy rozdzielności i podziału majątku. Rozwód w sądzie I instancji zapadł z wyłącznej winy męża, ale mąż się odwołał, więc nie wiem kiedy będzie koniec rozwodu.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Dopóki łączy małżonków wspólność ustawowa małżeńska żona jest odpowiedzialna za długi męża – faktycznie dokonany podział nie ma tu nic do rzeczy. Odpowiada więc owa żona także za zadłużenie wynikające z tytułu nieopłaconych przez męża rachunków za mieszkanie, którego jest współwłaścicielką.
Co powinna zrobić, by wyjść z tej „niezręcznej” sytuacji? Najszybciej jak to możliwe złożyć wniosek o podział majątku wspólnego, mając na uwadze fakt, iż w sytuacji, gdy małżonek w sposób rażący lub uporczywie, mimo posiadanych sił i możliwości zarobkowych, nie przyczynia się odpowiednio do tych możliwości, do powstania majątku wspólnego, drugi małżonek może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku.
Zgodnie z art. 43 § 2 ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.
„Ważne powody” mogą w szczególności stanowić takie sytuacje jak to, że małżonkowie żyją w rozłączeniu i zupełnie samodzielnie nabywają poszczególne przedmioty majątkowe, a także okoliczność trwonienia wspólnego majątku, alkoholizm, narkomania, hazard, wreszcie brak przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny czy dokonywanie zbyt ryzykownych operacji finansowych. W mojej opinii do kategorii „ważne powody”, można także zaliczyć opisywane w powyższym pytaniu przez Czytelniczkę zachowanie męża, polegające na świadomym, a nawet czynionym z premedytacją, nieopłacaniu rachunków za mieszkanie.

Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą niż data złożenia wniosku.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.