Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji – co jeśli komornik nie chce go wydać?

Jedna z klientek zwróciła się do mnie z pytaniem co ma zrobić z mężem, który nie chce płacić alimentów, a konkretnie, co ma zrobić w sytuacji, gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna – komornik nie może ściągnąć należności z dłużnika (byłego męża klientki). Poradziłam jej zwrócenie się do Funduszu Alimentacyjnego. Po jakimś czasie klientka wróciła zawiedziona, mówiąc, iż w jej sprawie nic się nie zmieniło, a komornik – mimo iż pieniędzy od męża nie „wydobył” – z niewiadomych jej przyczyn, odmawia wydania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji. Czy bez takowego może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem?

Otóż zgodnie z art.15 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.) do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć m.in. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
Istnieje jednakże możliwość złożenia wniosku bez takiego zaświadczenia. W tym wypadku, zgodnie z art. 15 ust. 5 ww. ustawy, organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.

Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest zobowiązany do przesłania zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.  I to był dobry sposób na komornika!

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.